V zmysle §7, ods. 4 a §7 a, ods. 4 a 5 zákona 325/2012 Z.z., ktorý novelizuje zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu údajov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole.

V prípade, že na území mesta alebo v blízkom okolí pôsobí viacero základných umeleckých škôl (štátne, súkromné, cirkevné), žiaka môže vykázať do zberu údajov len jeden zriaďovateľ, ktorý na žiaka dostane finančné prostriedky od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca (rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov na konkrétny školský rok len jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne.

Na základe odovzdaných čestných prehlásení škola spracuje zoznam žiakov ako prílohu do zberu údajov, ktorý predloží zriaďovateľ základnej umeleckej školy mestu. Upozorňujeme, že podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013. Ak chce žiak navštevovať ďalšiu základnú umeleckú školu, prekonzultuje možnosti a finančné podmienky s riaditeľom školy.