Školský symfonický orchester

Symfonický orchester pri Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove vznikol v roku 2013 prirodzeným vývojom žiakov, ktorí mali ambíciu svoje individuálne schopnosti zúročiť v kolektívnom hraní. Väčšiu časť orchestra tvoria členovia ľudovej hudby Čipečka doplnenenej o žiakov iných nástrojových skupín. Súčasťou orchestra sú aj učitelia, ktorí významnou mierou prispievajú k jeho dobrému zneniu. Repertoár je prispôsobený dramaturgii, ktorá vychádza z  propagácie cirkevnej hudby. V budúcnosti sa chce orchester prezentovať nielen na školských koncertoch, ale aj na akciách usporiadaných mestom. Orchester pôsobí pod vedením p. učiteľa Stanislava Šarišského.

Solivarský sympatický orchester

Solivarský sympatický orchester je už 10 rokov súčasťou elokovaného pracoviska na CZŠ sv. Gorazda na Solivare. Orchester pôsobí pod vedením Petra Ivana, DiS. art. a jeho nástrojové obsadenie nie je ustálené. Svojim poslucháčom ponúka melódie prevažne zo 70. a 80. rokov a v repertoári nechýbajú aj skladby s vianočnou tematikou. Orchester pravidelne účinkuje na školských koncertoch v PKO a svojou produkciou tiež obohacuje rôzne kultúrno-spoločenské akcie mesta. Poslaním orchestra je vytvoriť u mladých hudobníkov záujem o orchestrálnu hru a dať im priestor na prezentáciu svojho umenia na pódiu.

Orchester mladých nadšencov

Jeho počiatky siahajú do roku 2017, kedy skupinka nadšených žiakov prišla s iniciatívou založiť kapelu. Ich cieľom bolo hrať populárne piesne svojich obľúbených hudobných kapiel a skupín. Záujem zo strany ďalších žiakov rástol, a z kapely vznikol orchester zložený z rôznych hudobných nástrojov. Orchester tvoria členovia CZUŠ a hosťujú v ňom žiaci z iných ZUŠ. Orchester sa doteraz predstavil na rôznych koncertoch v rámci CZUŠ, ale aj na iných podujatiach organizovaných Spojenou školou bl. biskupa Gojdiča, či na vlastných koncertoch v čokoládovni Čukoláda a Libresso Books & Coffee v spolupráci so Solivarským sympatickým orchestrom. Repertoár tvoria populárne piesne, ale aj úpravy klasických diel rôznych období, ktoré nám pripravuje p. učiteľ František Zreľák, DiS. art. V súčasnosti pôsobí na pobočke Bernolákova na Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča. Vedie ho p. učiteľka Mgr. Jana Bačová, DiS. art. 

Folklórny súbor Čipečka v Prešove

Detský folklórny súbor Čipečka vznikol v októbri 1992 pri CZŠ sv. Gorazda v Solivare. Zakladateľkou bola Jozefína Kovalčíková. Rok 2006 znamenal významný medzník v histórii súboru. DFS Čipečka zmenil pôsobisko a stal sa súčasťou tanečného odboru na CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove pod vedením Silvie Matisovej. V neskoršom období bola vedúcou súboru Lucia Matisová Lacková. V detskom folkórnom súbore Čipečka účinkujú v súčasnosti žiaci tanečného odboru Cirkevnej základnej umeleckej školy. Ľudovému tancu sa venujú pod vedením Mgr. Hany Gojdovej a  Mgr. Vladimíra Klementa. Na koncertoch a vystúpeniach sa za doprovodu ľudovej hudby DFS Čipečka prezentujú choreografiami z rôznych regiónov Slovenska.

Detská ľudová hudba Čipečka vznikla v roku 2009 pri CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove ako doprovodná hudba pre DFS Čipečka. Časom začala vystupovať aj samostatne a v roku 2014 postúpila na celoštátnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru do Habovky, kde získala bronzové pásmo. Repertoár pozostáva prevažne z piesní regiónu Šariš, ale aj Zemplína a národnostných menšín. Členmi DĽH Čipečka sú žiaci hudobného odboru CZUŠ sv. Mikuláša. Vedúcim ľudovej hudby a zakladateľom je Mgr. Stanisav Salanci, DiS .art.

DFS Čipečka vystupoval na rôznych folklórnych festivaloch a iných kultúrno-spoločenských podujatiach. Čipečka sa pravidelne zúčastňovala aj podujatí organizovaných mestom Prešov.

Folklórny súbor Krasota v Petrovanoch

Ľudová hudba Krasota pod vedením p. uč. Mgr. Stanislava Salanciho, DiS. art. začala svoju činnosť v školskom roku 2013/2014. Členmi DĽH sú žiaci hudobného odboru. V školskom roku 2015/2016 bola založená spevácka a tanečná zložka /DFS Krasota/ pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Kovalíkovej. DFS Krasota navštevovalo 12 dievčat vo veku 10 až 15 rokov. O rok neskôr sa tanečná a spevácka zložka obohatila o novú generáciu – 18 malých členov vo veku od 4,5 do 9 rokov, opäť pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Kovalíkovej. V tomto roku vznikla pod vedením p. uč. Mička aj detská ľudová hudba „Krasôtka“, ktorá sprevádzala malých tanečníkov/spevákov. Jednotlivé zložky pokračovali v tvorivej činnosti a prezentácii folklórnych pásem na rôznych vystúpeniach. DĽH Krasota a DĽH Krasôtka sa okrem toho prezentovali aj so samostatnými hudobnými číslami. Od šk. roku 2018/2019 vedie DĽH Krasôtku p. uč. Pavlík, BcA. 

DFS KRASOTA sa zúčastnil mnohých školských koncertov, či už na pôde pobočky v Petrovanoch, Kendiciach, alebo koncertov v Prešove. V každom školskom roku vždy v zimnom a letnom období navštevujú žiaci Domov sociálnych služieb sv. Dominika v Petrovanoch. Taktiež sú pravidelne súčasťou Folklórnych slávností Jožka Príhodu, ktoré organizuje obec Petrovany a niekoľkokrát vystúpili na Farmárskych dňoch v Prešove.

Tanečné štúdio ELIT 

Tanečné štúdio ELIT vzniklo v roku 2010 a zameriava sa na výučbu techník klasického, moderného, jazzoveho tanca a gymnastickú prípravu pre tanec. Všetky tieto princípy tanečníci uplatňujú v tanečnom štýle SHOWDANCE, v ktorom sa prezentujú na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde pravidelne obsadzujú medailové pozície, ale aj na rôznych regionálnych vystúpeniach a koncertoch. V štúdiu tancuje vyše 70 tanečníkov, ktorých vedú kvalifikovaní pedagógovia Hana Gojdová, DiS. art. a Vladimír Klement, DiS. art. Príležitostne organizuje tanečné štúdio ELIT za podpory Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša zaujímavé tanečné workshopy a sústredenia s poprednými odborníkmi v tanečnej oblasti.

Detský divadelný súbor Kucapaca

Detský divadelný súbor KUCAPACA funguje pri literárno-dramatickom odbore. DDS vznikol pol roka od založenia ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove a postupne sa formoval a rozdelil na dve telesá podľa vekovej skupiny žiakov. Mladší žiaci sú zaradení do DDS pod názvom Tra la li a starší žiaci fungujú v DDS pod názvom KUCAPACA. Obidva súbory pod vedením p. učiteľky Mgr. Silvie Majorošovej, DiS. art. sa pravidelne zúčastňujú súťaží detskej dramatickej tvorivosti a rôznych recitačných súťaží. Tvorivé dielne a workshopy výrazne pomáhajú deťom obohatiť si svoje znalosti a zručnosti v dramatickej tvorbe. Dramaturgia detských predstavení sa odvíja predovšetkým od počtu žiakov, ktorí súbor navštevujú. Našou snahou je pripraviť tituly, ktoré sú obohacujúce nielen tematicky, ale sú prispôsobené veku, povahe a skúsenostiam žiakov. V posledných rokoch sa tešili obľube hudobno-dramatické útvary a detské muzikály. Naše najúspešnejšie predstavenia: Šťastný princ, Múdry Maťko a blázni, Červená čiapočka, Pole, Malé námestie, Bankrot, Mirandolína, Malý princ, Harlekýn, Litlle Sussie. Muzikály: Dvanásť mesiačikov, Snehová kráľovná, Alica v krajine zázrakov. V súbore vládne vždy dobrá nálada a často tu vznikajú nové priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes. Dobrá atmosféra v kolektíve je základom pre dramatickú tvorbu a jeho fungovanie. 

Komorný zbor učiteľov

Svoje účinkovanie začal už v školskom roku vzniku CZUŠ sv. Mikuláša, 2006/2007. Spočiatku bol zložený len z pedagógov CZUŠ. Postupne sa rozšíril o pedagógov z Gymnázia a Základnej školy sv. Mikuláša až k dnešným 14 stabilným a v súčasnosti aj niekoľkým hosťujúcim členom. Od začiatku pravidelne účinkuje na rôznych akciách školy, no jeho pôsobenie neskončilo iba za jej bránami. Zúčastnil sa aj prehliadok cirkevných zborov „Spievaj Pánovi“ v Drienovskej Novej Vsi, sv. omší v Konkatedrále sv. Mikuláša pre TV Lux, sv. omše z príležitosti celoslovenskej púte učiteľov v Prešove, slávnostných sv. omší v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach a tiež jednej zo slávnostných omší na arcidiecéznej Mariánskej púti v Gaboltove. Veľmi významným bolo aj účinkovanie na slávnostnej sv. omši z príležitosti 25. výročia vzniku cirkevného školstva košickej arcidiecézy v Košiciach a sv. omši z príležitosti stretnutia Konferencie biskupov Slovenska v Prešove. Od školského roku 2007/2008 zbor pracuje pod vedením Mgr. Evy Dopirákovej.

Gospelová skupina G.O.D.´s

Vokálne zoskupenie G.O.D.´s vzniklo v roku 2007 pod záštitou CVČ Ebony v Prešove a od roku 2011 pôsobí pod záštitou CZUŠ sv. Mikuláša.

Mladí speváci interpretujú predovšetkým americkú gospelovú hudbu a to hlavne na festivaloch, súťažiach a koncertoch u nás i v zahraničí. Účinkujú tiež na kresťanských festivaloch a súťažných prehliadkach cirkevnej hudby, kde je doposiaľ ich najväčším úspechom cena Grand Prix na medzinárodnej súťaži “Psallite Deo” v Poľskom Kety v roku 2013 a 2016, čím sa stali dvakrát absolútnymi víťazmi festivalu. 

V roku 2014 vydali svoj prvý CD nosič a môžete si ich vypočuť v rádiách Lumen a Wow, či vidieť v miestnych a komerčných televíziách. Momentálne sa venujú tiež interpretácií autorských skladieb ich zakladateľky a umeleckej vedúcej Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej. Neoddeliteľnou súčasťou G.O.D.´s bola až do roku 2019 klaviristka a hlasová pedagogička Mgr. art. Petra Ferenčíková, ktorá bola nielen speváčkou a korepetítorkou, ale tiež realizovala hudobné naštudovania repertoáru.

Detský spevácky zbor Bernoláčik

Detský spevácky zbor “Bernoláčik” pod vedením Mgr. Miriam Reichlovej vznikol v roku 2020 na elokovanom pracovisku Bernolákova. Cieľom speváckeho zboru je prebudiť v každom dieťati túžbu spievať a rozvíjať ju. Z ich repertoáru znejú nielen detské piesne, ale aj ľudové, duchovné či piesne s vianočnou tematikou. Svojim spevom obohacujú koncerty a akcie našej Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša. 

Spevácky zborik Ratolesť v Kendiciach

Spevácky zborík Ratolesť v Kendiciach patrí medzi prvé telesá, ktoré vznikli po otvorení elokovaného pracoviska v Kendiciach. Žiaci prevažne prvého stupňa si osvojujú detské piesne z repertoáru Vinimini, A. Križa ale predovšetkým piesne B. Hersteka zakladateľa a vedúceho zboru Prešovčatá. Taktiež sa v ich repertoári nachádzajú skladby svetových umelcov v úprave pre detský zbor. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú školských koncertov a iných podujatí školy. Veľkým prínosom je spolupráca s hudobným, dramatickým a výtvarným odborom pri príprave detských muzikálov. 

Detský zbor Kamienky v Drienove

Detský zbor z Drienova pôsobí od roku 2010 pod CZUŠ sv. Mikuláša. Navštevujú ho žiaci z farnosti Drienov. Pravidelne účinkuje na svätých omšiach v Drienove, na slávnosti 1. sv. prijímania, školských adventných koncertoch, na vianočných trhoch obce Drienov, v Domove sociálnych služieb a v Materskej škole. Zbor sa tiež zapája do celoslovenského koledníckeho projektu Dobrá novina. Od roku 2019 členovia nazvali svoj zbor Kamienky. Každý zo spevákov má predstavovať kamienok, ktorý je použitý pri stavbe chrámu a spoločne vytvárajú jednotný celok. Týmto chcú členovia zboru aj navonok vyjadrovať jednotu, ako Ježiš Kristus spája svoju cirkev.