Ide o najpočetnejší odbor našej školy, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom komplexné hudobné vzdelanie. Usilujeme sa vzbudiť u žiakov kladný celoživotný vzťah  k hudbe, radosť z poznávania sveta prostredníctvom hudobného umenia. Naši učitelia podporujú umelecké nadanie žiakov, ich interpretačné majstrovstvo a  zameriavajú sa na rozvíjanie ich hudobných schopností, zručností a návykov.

Spestrením edukačného procesu je účinkovanie žiakov v rôznych hudobných zoskupeniach (v sláčikovom orchestri, folklórnom súbore, speváckom zbore a pod.), kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať a interpretovať hudbu.

Nadaných a talentovaných žiakov podporujeme v účasti na rôznych súťažiach, prehliadkach a koncertoch. Tešíme sa a sme hrdí, že mnohí z nich dosahujú vynikajúce výsledky a veľká časť z nich sa rozhodne aj pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách. 

Je pre nás veľkým zadosťučinením, keď vidíme ako sa naši žiaci uplatnili ako samostatní umeleckí interpréti, členovia kapely, organisti vo farnostiach, interpreti vlastnej tvorby, speváci, pedagógovia a pod.

Štúdium hudobného odboru ponúka:

Osvojenie základných teoretických a praktických hudobných zručností v hre na tieto hudobné nástroje:

klávesové nástroje: klavír, keyboard, organ, akordeón

dychové nástroje: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, lesný roh,   

                             trúbka, tuba, pozauna

strunové nástroje: husle, kontrabas, violončelo, gitara, basgitara, cimbal

bicie nástroje: bicie

spev, zborový spev

Štúdium na základnej umeleckej škole je rozdelené na jednotlivé časti a stupne nasledovne: 

Prípravné štúdium – môže trvať 1 až 2 roky v závislosti od veku a schopností žiaka. V tomto štúdiu žiaci navštevujú kolektívny predmet hudobnú náuku dvakrát do týždňa v rozsahu 45 minút a pol hodiny individuálnu výuku v rámci zvoleného hudobného nástroja. 

Základné štúdium – je rozdelené na prvý a druhý stupeň

Prvý stupeň –  trvá 8 rokov a je rozdelený na prvú a druhú časť, pričom každá trvá 4 roky a je ukončená postupovými skúškami z hlavného predmetu. Žiaci navštevujú individuálne hodiny nástroja dvakrát do týždňa v rozsahu 35 min., jedenkrát kolektívny predmet hudobnú náuku v rozsahu 45 min. Tento predmet je povinný až do jeho absolvovania v treťom ročníku druhej časti základného štúdia. V druhej časti je možné navštevovať hlavný predmet jedenkrát do týždňa v závislosti od individuálnych schopností žiaka a úsudku triedneho učiteľa. Od tretieho ročníka si žiak vyberá z ponuky povinne-voliteľných predmetov ako je komorná hra, orchester, súborová hra, zborový spev, komorný spev a pod. V týchto kolektívnych predmetoch sa žiaci učia vzájomnej spolupráci, prehlbujú nadobudnuté vedomosti a zručnosti, obohacujú a rozširujú svoj repertoár o nové skladby. Druhý stupeň – štúdium trvá 4 roky a je určené úspešným absolventom prvého stupňa základného štúdia. Žiak pokračuje v hre na nástroji v individuálnej forme vyučovania. V tomto stupni štúdia sa predmet hudobná náuka už nevyučuje, avšak vyučovanie pokračuje v kolektívnych povinne-voliteľných predmetoch. 

Štúdium pre dospelých – trvá 4 roky a je určené pre vysokoškolských študentov resp. pracujúcich od 18 rokov.