Cirkevná   základná   umelecká   škola   sv.   Mikuláša,

Duklianska 16, 080 01 Prešov

Tel.: 0905 951 843, E-mail: dzurendaczus@gmail.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P o z v á n k a

Vážené kolegyne, kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 6. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre  na husliach žiakov základných umeleckých škôl.

„ E , A , D , G “

Termín:                                               23. 02. 2024                   

Prezentácia všetkých účastníkov:      od 8:00 hod

Začiatok súťažnej prehliadky :           od 9:00 hod.                   

Miesto:                                                CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Podmienky  súťažnej prehliadky:

Súťažná prehliadka je jednodňová a jednokolová. Je určená pre žiakov základných umeleckých škôl študujúcich hru na husliach. Odborná porota, ktorá bude pozostávať z pedagógov konzervatórií a základných umeleckých škôl, udelí súťažiacim v jednotlivých kategóriách zlaté, strieborné resp. bronzové pásmo. Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je interpretácia dvoch skladieb podľa vlastného výberu pri dodržaní časového limitu a hry spamäti.

Vekové kategórie a časové limity:

Hra na husliach

1.   kategória: rok narodenia 2015 a 2016                                  max.  6  minút

2.   kategória: rok narodenia 2013 a 2014                                  max.  7  minút 

3.   kategória: rok narodenia 2011 a 2012                                  max.  8  minút 

4.   kategória: rok narodenia 2009 a 2010                                 max.  9  minút 

5.   kategória: rok narodenia 2008 a starší                                 max. 10 minút

Organizačné pokyny:

  1. Účastnícky poplatok, prosím, uhraďte na presný počet účastníkov, ktorých daná organizácia uvedie  v prihláške. 
  2. Účastnícky poplatok pre súťažiaceho, pedagóga, korepetítora a pozorovateľa je 15 €. Zahŕňa finančné náklady spojené s organizáciou súťaže, so zakúpením cien, obedov a občerstvenia. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.
  3. Prihlášku zašlite výlučne e-mailom (nezasielajte ju poštou) v prílohe do 5.02.2024  na adresu:  dzurendaczus@gmail.com
  4. Doklad  o zaplatení  poplatku  predložte  pri  prezentácii.    
  5. Poplatok  uhraďte  do   05.02.2024  na číslo účtu: IBAN SK 16 0200 0000 0021 2057 4956, variabilný symbol: 23022024. Do správy pre prijímateľa uveďte názov ZUŠ. 
  6. Registráciu  s  nárokom  na  vrátenie   poplatku  je  možné   stornovať  do  16.02.2024.  
  7. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Želáme Vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti, chuti a úspechov pri príprave na súťažnú prehliadku.

ORGANIZAČNÝ  TÍM