Milí prihlásení účastníci súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ ,,E, A, D, G“,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii nebude možné 5. ročník súťažnej prehliadky v školskom roku 2021/2022 realizovať prezenčne, ani formou videonahrávok. Účastnícke poplatky Vám budú v čo najbližšom možnom období vrátené.

Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú prejavujete svojou účasťou na súťažnej prehliadke ,,E, A, D, G“. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri realizácii jej budúcich ročníkov.

Organizačný tím súťažnej prehliadky.

Cirkevná   základná   umelecká   škola   sv.   Mikuláša,

Duklianska 16, 080 01 Prešov

Tel.: 0905 951 843, E-mail: dzurendaczus@gmail.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P o z v á n k a

Vážené kolegyne, kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre  na husliach žiakov základných umeleckých škôl.

„ E , A , D , G “

Termín:                                              19. 02. 2022                   

Prezentácia všetkých účastníkov:      od 8:00 hod

Začiatok súťažnej prehliadky :          od 9:00 hod.                   

Miesto:                                               CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Podmienky  súťažnej prehliadky:

Súťažná prehliadka je jednodňová a jednokolová. Je určená pre žiakov základných umeleckých škôl študujúcich hru na husliach. Odborná porota, ktorá bude pozostávať z pedagógov konzervatórií a základných umeleckých škôl, udelí súťažiacim v jednotlivých kategóriách zlaté, strieborné resp. bronzové pásmo. Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je interpretácia dvoch skladieb podľa vlastného výberu pri dodržaní časového limitu a hry spamäti.

Vekové kategórie a časové limity:

Hra na husliach

1.   kategória: rok narodenia 2013 a 2014                                  max.  6  minút

2.   kategória: rok narodenia 2011 a 2012                                  max.  7  minút 

3.   kategória: rok narodenia 2009 a 2010                                  max.  8  minút 

4.   kategória: rok narodenia 2007 a 2008                                  max.  9  minút 

5.   kategória: rok narodenia 2006 a starší                                  max. 10 minút

Organizačné pokyny:

  1. Účastnícky poplatok, prosím, uhraďte na presný počet účastníkov, ktorých daná organizácia uvedie  v prihláške. 
  2. Účastnícky poplatok pre súťažiaceho, pedagóga, korepetítora a pozorovateľa je 12 €. Zahŕňa finančné náklady spojené s organizáciou súťaže, so zakúpením cien, obedov a občerstvenia. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.
  3. Prihlášku zašlite výlučne e-mailom (nezasielajte ju poštou) v prílohe do 01.02.2022  na adresu:  dzurendaczus@gmail.com
  4. Doklad  o zaplatení  poplatku  predložte  pri  prezentácii.    
  5. Poplatok  uhraďte  do   01.02.2022  na číslo účtu: IBAN SK 16 0200 0000 0021 2057 4956, variabilný symbol: 19022022                                                 Do správy pre prijímateľa uveďte názov ZUŠ 
  6. Registráciu  s  nárokom  na  vrátenie   poplatku  je  možné   stornovať  do  10.02.2022.  
  7. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Želáme Vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti, chuti a úspechov pri príprave na súťažnú prehliadku.

ORGANIZAČNÝ  TÍM