Po 15. septembri (štatistické zisťovanie MŠVVaŠ SR) je možné štúdium žiaka prerušiť. Prerušenie štúdia žiaka trvá na dobu určitú, žiak môže do školy znovu nastúpiť a škola s jeho opätovným zaradením počíta. Ak žiak nenastúpi do konca školského roka, škola jeho štúdium ukončí.

V prípade, ak žiak z akékoľvek dôvodu nemôže momentálne pokračovať v štúdiu, je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo o prerušení štúdia a poslať vedeniu na adresu školy (Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 080 01) alebo tlačivo doručiť vedeniu školy prostredníctvom pedagóga žiaka. Predíde sa tak nedorozumeniam v súvislosti s absenciou žiaka a nedoplatkom na školnom.