Literárno-dramatický odbor je syntézou dramatickej, pohybovej a rečovej činnosti, ktorá pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (prednes, umelecký prednes, hlasová výchova, individuálna príprava) a kolektívnych aktivít žiaka (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore, základy dramatickej tvorby a pod.) Hodiny prebiehajú zaujímavou a hravou formou. Ich cieľom je viesť žiakov k sebauvedomovaniu, podporiť ich sebavyjadrenie prostredníctvom tvorivej dramatiky. V dramatickej hre žiaci rozvíjajú svoje verbálne, neverbálne a pohybové komunikačné schopnosti, učia sa správať na javisku a vystupovať pred publikom. Hrajú divadlo, pričom prežívajú konkrétne životné situácie, naplno uplatňujú svoju fantáziu, predstavivosť a kreativitu. 

Pri literárno-dramatickom odbore pôsobí detský divadelný súbor Kucapaca. Žiaci sa každoročne zapájajú do okresných a krajských súťažných prehliadok detskej divadelnej tvorivosti (Dni s Táliou, Rozprávkový Stropkov…), v rámci celoslovenských a medzinárodných súťaží, festivalov majú príležitosť zoznámiť sa s niektorými profesionálnymi hercami, režisérmi a dramatikmi (festival pantomímy PAN, Gorazdov Močenok…). Medzi aktívne činnosti patria aj recitátorské súťaže Hviezdoslavov Kubín, či Dobšinského Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. K pravidelným aktivitám patria mnohé školské i mimoškolské vystúpenia.  

Absolventi odboru môžu pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Môžu sa uplatniť v rôznych divadelných súboroch ako herec, bábkoherec, scenárista, dramaturg alebo individuálne ako recitátor, moderátor, žurnalista a pod.

Vzdelávanie v literárno-dramatickom odbore rozdeľujeme do týchto základných častí:

Prípravné štúdium – je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky. Žiaci absolvujú predmet prípravná dramatická výchova v rozsahu jednej hodiny týždenne. Učia sa správnej výslovnosti v rečovom prejave, improvizujú pohyb k riekanke, piesni, učia sa dramatizácii a uplatňujú detskú tvorivosť.

Základné štúdium – je rozdelené na prvý a druhý stupeň:

Prvý stupeň –  trvá 8 rokov a je rozdelený na prvú a druhú časť, pričom každá trvá 4 roky a je ukončená postupovými skúškami. Žiaci sa učia prednesu, tvorivej dramatike, pohybovým hrám a pod.

Druhý stupeň – trvá 4 roky. Je určený absolventom prvého stupňa, talentovaným žiakom SŠ a absolventom štúdia pre dospelých. Druhý stupeň dramaticko-slovesného vzdelávania sa rozširuje o špecializáciu v samostatných oddeleniach – dramatickom, slovesnom a bábkarskom.

Štúdium pre dospelých – je určené talentovaným žiakom nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania.