Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v CZUŠ sv. Mikuláša (školné)

Údaje k úhrade školného:

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium (školné) v CZUŠ sv. Mikuláša sa uhrádza na účet. Každý žiak, ktorý študuje na našej škole má počas štúdia pridelený vlastný originálny variabilný symbol. Tento symbol sa mu počas celej dĺžky štúdia nemení. Vďaka variabilnému číslu prideľujeme prichádzajúce platby k jednotlivým žiakom. Ak variabilný symbol nie je použitý, prípadne je napísaný nesprávne, platba nemusí byť zaevidovaná a môže prísť k nedorozumeniam. V prípade, že ste Váš variabilný symbol stratili, kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne zástupkyňu školy, radi Vám ho poskytneme. Okrem variabilného čísla je potrebné uviesť aj špecifický symbol. Vďaka špecifickému symbolu prideľujeme platbu k správnemu časovému obdobiu. Doplňujúcim údajom v poznámke je meno a priezvisko žiaka prípadne študijný odbor. Slúži na identifikovanie platby v prípade, že špecificky symbol je nesprávne zadaný.

Číslo účtu: SK51 0200 0000 0037 9165 0459

Variabilný symbol: originálne číslo pridelené žiakovi

Špecificky symbol: 150 (september až december) 250 (január až jún)

Poznámka: meno priezvisko, odbor (napríklad Jana Nováková, klavír)

Výška školného:

Hudobný odbor
Prípravné štúdium – 10 eur
Základné štúdium – 15 eur
Štúdium pre dospelých – 15 eur (do 25 rokov), 30 eur (nad 25 rokov)

Výtvarný odbor
Prípravné štúdium – 5 eur
Základné štúdium – 13 eur
Štúdium pre dospelých – 13 eur (do 25 rokov), 15 eur (nad 25 rokov)

Tanečný odbor
Prípravné štúdium – 5 eur
Základné štúdium – 13 eur
Štúdium pre dospelých – 13 eur (do 25 rokov), 15 eur (nad 25 rokov)

Literárno-dramatický odbor
Prípravné štúdium – 5 eur
Základné štúdium – 10 eur
Štúdium pre dospelých – 10 eur (do 25 rokov), 15 eur (nad 25 rokov)

Vedľajší nástroj (obligát) – 10 eur /Iba po schválení riaditeľkou školy – napr. pre potreby umeleckých telies a pod./

Ak jeden žiak študuje dva študijné zamerania v hudobnom odbore (napr. klavír a spev) – prvé zameranie je vo výške 13 eur mesačne a druhé zameranie vo výške 30 eur mesačne.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium (školné)  v CZUŠ sv. Mikuláša sa uhrádza štvrťročne, alebo polročne:

Termíny na zaplatenie školného:

 1. Úhrada za september a október – do 30.09.
 2. Úhrada za november a december – do 20.11.
 3. Školné za september až december je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz – do 20.10.
 4. Úhrada za mesiace január, február a marec – do 30.01.
 5. Úhrada za mesiace apríl, máj a jún – do 20.04.
 6. Školné za január až jún je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz – do 20.02.

Oslobodenie od školného

Štvrtý, piaty a ďalší súrodenec má príspevok odpustený. Ide o súrodeneckú zľavu s cieľom umožniť štúdium žiakom z viacdetných rodín.

Podľa zákona č. 245/2008 § 49  ods. 4môže zriaďovateľ základnej umeleckej školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Riaditeľka CZUŠ sv. Mikuláša oslobodí od úhrady školného žiaka, ak rodič odovzdá potvrdenie lekára o dlhodobej PN žiaka. Dĺžka PN žiaka musí trvať minimálne jeden celý mesiac.

Neuhradenie školného 

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí školné, riaditeľ školy môže žiakovi štúdium ukončiť k 31. januáru alebo k 30. júnu (podľa § 7 ods. 2, 324/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole). 

Jednorazové príspevky

 • Žiacka knižka: jedno euro (do 20. septembra)
 • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke cca. 15 eur. Výška príspevku sa každý rok aktualizuje. Súrodenci majú zníženú výšku príspevku. Žiaci, ktorí študujú vo viacerých odboroch a zameraniach, platia iba jedenkrát.

  Dobrovoľným príspevkom do OZ rodičov nám pomáhate financovať napr. prenájom koncertných sál, nákup a ladenie hudobných nástrojov, účastnícke poplatky na súťažiach, darčeky pre žiakov, kopírovanie notového materiálu a pod. 

  Výšku poplatku každoročne navrhuje a schvaľuje začiatkom školského roka rodičovské združenie. 
 • Požičanie hudobného nástroja: mesačne 3 eur (do 30. septembra)
  Obdobie na celý školský rok (od 1.9. do 31.8.): 36 eur