Výtvarný odbor našej umeleckej školy ponúka chlapcom a dievčatám priestor pre plný rozvoj ich vrodeného talentu, kreativity, zručnosti a estetického cítenia spolu s rozumovým poznaním. Vychováva osobnosť schopnú vnímať, rozumieť a interpretovať výtvarné umenie, fotografiu, video, dizajn, architektúru a vyjadrovať sa prostriedkami vizuálnych umení. Pevným a nekompromisným základom poznávania krásy je kresťanský postoj. Kritérium Pravdy presadzujeme v obsahu učiva, postupoch, hodnoteniach a formovaní názoru na umelecké dielo. O štúdium v tomto odbore je stále veľký záujem. Pracujeme na postupnom dopĺňaní odborných učební pomôckami, ktoré obohatia tvorivé možnosti a urobia tento odbor lákavým pre ďalších záujemcov.

V edukačnom procese pracujeme so všetkými možnými výtvarnými materiálmi a s využitím rôznych výtvarných techník. Našou snahou je rozvíjať špecifické schopnosti žiaka, formovať jeho vlastnú individualitu prejavujúcu sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V skupinách majú miesto nielen výnimočne talentovaní žiaci, ale aj tí, ktorí prejavia záujem dozvedieť sa niečo nové a vyskúšať svoje schopnosti v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie. Mladí umelci majú možnosť prezentovať svoje diela na výročných školských akciách spoločne s ďalšími odbormi našej školy i samostatných výstavách odboru. Pravidelná účasť a ocenenia na výtvarných súťažiach doma aj v zahraničí prinášajú žiakom radosť a povzbudenie do ďalšej práce.

Absolventi výtvarného odboru preukazujú vysoký stupeň výtvarnej gramotnosti a sú pripravení pokračovať v ďalšom štúdiu vizuálnych umení na strednej alebo vysokej škole výtvarného zamerania.

Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania a talentu, ktorú škola posúdi na základe výtvarných prác. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a rozvinutosť schopností.

Štúdium trvá 9 rokov a je členené nasledovne:

Prípravné štúdium – je určené pre nadané deti v predškolskom veku. Nečlení sa na predmety. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav. V tomto období sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Ukončené je výstavou prác žiakov. Skupinu je možné zriadiť podľa podmienok a záujmu už pri počte piatich žiakov, dĺžka štúdia je 1 alebo 2 roky.

Základné štúdium – je rozdelené na prvý a druhý stupeň

Prvý stupeň –  trvá 9 rokov a je rozdelené na prvú časť v rozsahu 4 rokov a druhú časť v rozsahu 5 rokov. Prvá časť I. stupňa základného štúdia zodpovedá 1. až 4. ročníku ZŠ. Žiaci si osvojujú základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných disciplín. Zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie. Štúdium je ukončené záverečnou výstavou prác žiakov. Druhá časť I. stupňa základného štúdia zodpovedá 5. až 9. ročníku ZŠ. Obsahom je kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video a animácia. Proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe podmienok školy a profilácie žiakov, v súlade so ŠVP. Žiaci sa oboznamujú s dejinami umenia, s novodobými i súčasnými tendenciami. Štúdium je ukončené záverečnou výstavou prác žiakov. Druhý stupeň – špecializuje sa na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti a informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia. Štúdium trvá štyri roky a je ukončené absolventskou prácou a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave. Štúdium pre dospelých  je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem zdokonaľovať sa v niektorej z oblastí výtvarnej tvorby. Štúdium trvá štyri roky a je zamerané na prehĺbené štúdium (s možnosťou špecializácie) alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie. Štúdium pre dospelých sa ukončuje absolventskou prácou, alebo kolekciou prác na absolventskej výstave.