Riaditeľ cirkevnej základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 7 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z. z.:

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže ďalej rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 zákona 48/2008 (Školský zákon) ak:
a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa
§ 49 ods. 4 zákona 248/2008 (Školský zákon).

V prípade, ak žiak z akékoľvek dôvodu nechce pokračovať v štúdiu, je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo o ukončení štúdia a poslať vedeniu na adresu školy (Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 080 01) alebo tlačivo doručiť vedeniu školy prostredníctvom pedagóga žiaka. Predíde sa tak nedorozumeniam v súvislosti s absenciou žiaka a nedoplatkom na školnom.