Tanečný odbor poskytuje všeobecné základné vzdelávanie v oblasti tanečného umenia. Tanec je v ľudskom spoločenstve prítomný od nepamäti a má nespochybniteľne pozitívny vplyv na život človeka.  Upevňuje správne držanie tela, koordináciu pohybov, rozvíja estetické cítenie, posilňuje telo a poskytuje radosť zo života. Je umeleckým  vyjadrením myšlienok, prostriedkom sebavyjadrenia. Naši učitelia sa venujú vyučovaniu tanca v rôznych žánroch.

Žiaci sa v úvodných ročníkoch štúdia zameriavajú na získanie základných zručností a pohybových návykov v predmetoch tanečná príprava a tanečná prax. Osvojujú si návyk správneho držania tela, hudobno-pohybové cítenie a estetický pohyb v priestore. Vo vyšších ročníkoch sa vyučuje klasický tanec (balet), ľudový, džezový, kreatívny a moderný tanec. Žiaci tanečného odboru rozvíjajú svoje koordinačné schopnosti, zväčšujú pohybový rozsah, učia sa esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Žiaci nadobúdajú zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná, budujú pevnú vôľu, formujú si tanečný a hudobný vkus. V kolektíve rozvíjajú medziľudské vzťahy, komunikačné schopnosti a zmysel pre spoločenstvo. Súčasťou tanečnej praxe žiakov je tanec vo folklórnom súbore Čipečka s doprovodom detskej ľudovej hudby Ćipečka, v ktorej pôsobia žiaci hudobného odboru. Ide o syntézu práce hudobného a tanečného odboru.

Štúdium v tanečnom odbore je rozdelené do dvoch stupňov. V prvom stupni študuje žiak osem rokov. Po štvrtom roku žiak absolvuje záverečnou skúškou prvú časť základného štúdia. Druhú časť končí v ôsmom roku štúdia. Štúdium v druhom stupni základného štúdia trvá štyri roky. Pre vysokoškolských študentov resp. pracujúcich od 18 rokov existuje štúdium pre dospelých, ktoré trvá štyri roky.

Tanečný odbor navštevuje každý rok v priemere sedemdesiat žiakov, ktorým sa venujú pedagógovia Hana Gojdová, DiS. art. a Vladimír Klement, DiS. art. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných súťažiach, vo výrazovom a modernom tanci dosahujú vynikajúce výsledky. Absolventi tanečného odboru majú stopercentnú úspešnosť pri prijímacích pohovoroch na konzervatória.