Cirkevná   základná   umelecká   škola   sv.   Mikuláša,

Duklianska 16, 080 01 Prešov

Tel.: 0904 668121, e-mail: czussvmikulasa@gmail.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P o z v á n k a

Vážené kolegyne, kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 8. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl

Zahrajme  si  pre  radosť

Termín:                                              03. 03. 2023                 

Prezentácia všetkých účastníkov:      od 8:00 hod

Začiatok súťažnej prehliadky :          od 9:00 hod.                  

Miesto:                                               CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Kde nás nájdete ? http://www.zsgmik.sk/

  • kontakt škola
  • mapa

Podmienky  súťažnej prehliadky:

Súťažná prehliadka je jednokolová, jednodňová. Zúčastniť sa jej môžu žiaci základných umeleckých škôl študujúci hru na drevených a plechových dychových nástrojoch. Nie je určená žiakom študujúcim hru na zobcových flautách. Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou reprezentovanou pedagógmi konzervatórií a základných umeleckých škôl. Odborná porota udelí zlaté, strieborné a bronzové pásmo v jednotlivých kategóriách. Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je interpretácia dvoch skladieb rôznych štýlových období a dodržanie časového limitu v každej kategórii. Hra spamäti nie je podmienkou.

Vekové kategórie a časové limity:

Hra na drevených a plechových dychových nástrojoch

1.   kategória: rok narodenia 2011                                              max.  6   minút

2.   kategória: rok narodenia 2010                                              max.  7   minút

3.   kategória: rok narodenia 2009                                              max.  8   minút

4.   kategória: rok narodenia 2008                                              max. 10  minút

5.   kategória: rok narodenia 2007 a 2006                                  max. 12  minút

6.   kategória: rok narodenia 2005 a starší                                  max. 12  minút

Organizačné pokyny:

  • Účastnícky poplatok uhraďte, prosím, na konkrétny počet účastníkov, ktorých daná organizácia uvedie v prihláške.
  • Účastnícky poplatok pre súťažiaceho, pedagóga, korepetítora a pozorovateľa je 15. Zahŕňa finančné náklady spojené s organizáciou súťaže, so zakúpením cien, obedov a občerstvenia. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.
  • Doklad o zaplatení poplatku a originál súhlasu so spracúvaním osobných údajov predložte pri prezentácii.
  • Prihlášku a kópiu súhlasu so spracúvaním osobných údajov zašlite e-mailom (nezasielajte ju poštou) v prílohe do 03.02.2023 na adresu :  czussvmikulasa@gmail.com
  • Poplatok uhraďte do 10.02.2023 na číslo účtu: IBAN SK 16 0200 0000 0021 2057 4956                                                  

      variabilný symbol: 03032023. Do správy pre prijímateľa uveďte názov ZUŠ.

  • Registráciu s nárokom na vrátenie poplatku je možné stornovať do 07.02.2023
  • V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Prajeme Vám veľa trpezlivosti, chuti a úspechov pri príprave na súťažnú prehliadku.

organizačný   tím