Milí prihlásení účastníci súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov ZUŠ ,,Zahrajme si pre radosť“,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii nebude možné 8. ročník súťažnej prehliadky v školskom roku 2021/2022 realizovať prezenčne, ani formou videonahrávok. Účastnícke poplatky Vám budú v čo najbližšom možnom období vrátené.

Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú prejavujete svojou účasťou na súťažnej prehliadke ,,Zahrajme si pre radosť“. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri realizácii jej budúcich ročníkov.

Organizačný tím súťažnej prehliadky.

Cirkevná   základná   umelecká   škola   sv.   Mikuláša,

Duklianska 16, 080 01 Prešov

Tel.: 0904 668121, e-mail: czussvmikulasa@gmail.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P o z v á n k a

Vážené kolegyne, kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 8. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre       na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl

Zahrajme  si  pre  radosť

Termín:                                              18. 02. 2022                 

Prezentácia všetkých účastníkov:      od 8:00 hod

Začiatok súťažnej prehliadky :          od 9:00 hod.                  

Miesto:                                               CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Kde nás nájdete ? http://www.zsgmik.sk/

  • kontakt škola
  • mapa

Podmienky  súťažnej prehliadky:

Súťažná prehliadka je jednokolová, jednodňová. Zúčastniť sa jej môžu žiaci základných umeleckých škôl študujúci hru na drevených a plechových dychových nástrojoch. Nie je určená žiakom študujúcim hru na zobcových flautách. Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou reprezentovanou pedagógmi konzervatórií a základných umeleckých škôl. Odborná porota udelí zlaté, strieborné a bronzové pásmo v jednotlivých kategóriách. Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je interpretácia dvoch skladieb rôznych štýlových období a dodržanie časového limitu v každej kategórii. Hra spamäti nie je podmienkou.

Vekové kategórie a časové limity:

Hra na drevených a plechových dychových nástrojoch

1.   kategória: rok narodenia 2010                                              max.  6   minút

2.   kategória: rok narodenia 2009                                              max.  7   minút

3.   kategória: rok narodenia 2008                                              max.  8   minút

4.   kategória: rok narodenia 2007                                              max. 10  minút

5.   kategória: rok narodenia 2005 a 2006                                  max. 12  minút

6.   kategória: rok narodenia 2004 a starší                                  max. 12  minút

Organizačné pokyny:

  • Účastnícky poplatok uhraďte, prosím, na konkrétny počet účastníkov, ktorých daná organizácia uvedie v prihláške.
  • Účastnícky poplatok pre súťažiaceho, pedagóga, korepetítora a pozorovateľa je 12. Zahŕňa finančné náklady spojené s organizáciou súťaže, so zakúpením cien, obedov a občerstvenia. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.
  • Doklad o zaplatení poplatku a originál súhlasu so spracúvaním osobných údajov predložte pri prezentácii.
  • Prihlášku a kópiu súhlasu so spracúvaním osobných údajov zašlite e-mailom (nezasielajte ju poštou) v prílohe do 21.01.2022 na adresu :  czussvmikulasa@gmail.com
  • Poplatok uhraďte do 28.01.2022 na číslo účtu: IBAN SK 16 0200 0000 0021 2057 4956                                                  

      variabilný symbol: 18022022. Do správy pre prijímateľa uveďte názov ZUŠ.

  • Registráciu s nárokom na vrátenie poplatku je možné stornovať do 04.02.2022
  • V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Prajeme Vám veľa trpezlivosti, chuti a úspechov pri príprave na súťažnú prehliadku.

organizačný   tím